Zamknięcie otworu patentowego Ovale kontra terapia medyczna po udarach kryptogennych AD 7

Wielkość nawrotowych udarów niedokrwiennych różniła się pomiędzy grupami leczenia, z umiarkowanymi, dużymi lub masywnymi zawałami występującymi u 69% pacjentów (9 z 13 pacjentów) w grupie leczonej farmakologicznie, w porównaniu z 14% pacjentów (1 z 7) w grupie zamknięcia (P = 0,06). Dodatkowe punkty końcowe
Po 6 miesiącach, 72,7% pacjentów w grupie zamkowej spełniało kryteria całkowitego zamknięcia otworu nosowego owalu, a 93,5% spełniało kryteria skutecznego zamknięcia. W analizie czasu do wystąpienia kohorty, która miała być leczona, złożony punkt końcowy nawracającego objawowego, niekrytycznego udaru niedokrwiennego lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych występował rzadziej w grupie zamykającej niż w grupie leczenia medycznego (współczynnik ryzyka, 0,17; % CI, 0,02 do 1,47, P = 0,07). Nie było istotnej różnicy między obiema grupami pod względem częstości przejściowego ataku niedokrwiennego (współczynnik ryzyka, 0,89, 95% CI, 0,31 do 2,54, P = 0,83).
Bezpieczeństwo
Częstość poważnych zdarzeń niepożądanych nie różniła się istotnie między grupą leczenia zamkniętego a grupą leczniczą (odpowiednio 23,0% i 21,6%, p = 0,65) (tabela S5 w dodatkowym dodatku). Żadne z poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z badaniem nie spowodowało śmierci ani trwałej niepełnosprawności. Nie zgłoszono żadnych nieprzewidzianych negatywnych skutków działania urządzenia.
Tabela 2. Tabela 2. Poważne zdarzenia niepożądane związane z procedurą lub urządzeniem wśród 499 pacjentów w grupie zamknięcia. W grupie zamkowej wystąpiły 22 poważne zdarzenia niepożądane, które zostały uznane za związane z urządzeniem lub z procedurami (Tabela 2). Osoczna tamponada wystąpiła u dwóch pacjentów i była leczona w trakcie zabiegu. Częstość występowania migotania przedsionków sklasyfikowanego jako poważne zdarzenie niepożądane była identyczna w grupie zamykającej i grupie leczenia medycznego, a całkowita częstość występowania migotania przedsionków nie różniła się istotnie pomiędzy obiema grupami (odpowiednio 3,0% i 1,5%; 0,13).
Skrzeplina sercowa związana z zabiegiem, wykryta w prawym przedsionku, rozwinęła się u jednego pacjenta i spowodowała przerwanie zabiegu bez wszczepienia żadnego urządzenia. Kolejny skrzep serca uznano za związany z urządzeniem: po 4 miesiącach od zabiegu wykryto skrzeplinę prawego przedsionka niepowiązanego z urządzeniem u pacjenta, z zatorowością płucną i zakrzepicą żył głębokich. Zanik płucny wystąpił u sześciu pacjentów (1,2%) w grupie zamykającej i u jednego pacjenta (0,2%) w grupie leczonej farmakologicznie (p = 0,12); częstość występowania zatorowości płucnej jest nadal monitorowana. Trzy zgony w grupie urządzeń i sześć w grupie leczenia medycznego wystąpiły po wczesnym okresie postplandomizacji i zostały uznane za niezwiązane z badaniem (Tabela
Dyskusja
W tym badaniu pacjentów, u których wystąpił kryptogenny udar niedokrwienny, zamknięcie opatentowanego otworu owalnego za pomocą urządzenia Amplatzer PFO Occluder porównano z samą terapią medyczną
[więcej w: uro vaxom opinie, salus śrem, pogotowie okulistyczne olsztyn ]

Tags: , ,

No Responses to “Zamknięcie otworu patentowego Ovale kontra terapia medyczna po udarach kryptogennych AD 7”

 1. Midnight Rambler says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: masło shea[...]

 2. Patryk says:

  Lekarze rodzinni mylą się nie czasem a zazwyczaj

 3. Marlena says:

  [..] Odniesienie w tekscie do olej moringa[...]

 4. Troubadour says:

  Hipokryzja i pomroczność świadoma

Powiązane tematy z artykułem: pogotowie okulistyczne olsztyn salus śrem uro vaxom opinie