Wrodzony zespół defektów neutrofilów związany z mutacjami w VPS45 AD 3

Zadrapanie wykonano w konfluentnej warstwie komórek za pomocą końcówki pipety. Migracja komórek do obszaru rany została zobrazowana przy użyciu mikroskopu i kamery Nikon Digital Sight DS-Fi1 i została zmierzona w trzech powtórzeniach. Metody immunofluorescencji, immunoblottingu, mikroskopii elektronowej, ilościowej analizy ilościowej polimerazy-reakcji łańcuchowej (PCR) w czasie rzeczywistym oraz oceny apoptozy za pomocą CaspACE FITC-VAD-FMK Marker In Situ (Promega) opisano w sekcji Metody w Dodatku Dodatek. Plazmidy i transfekcje
W badaniach korekcji genów, ludzkie komplementarne klony VPS45 (cDNA) znakowane Myc-DDK (wstawione do wektora pCMV6 o oporności na gentamycynę B1) zakupiono od OriGene Technologies. VPS45 i puste plazmidy pCMV6-myc poddawano nadekspresji u pacjenta i kontrolowano fibroblasty za pomocą urządzenia Nucleofector 2b z ludzkim środkiem do transfekcji fibroblastów skóry (Lonza). Skuteczność transfekcji była większa niż 70%, co zmierzono za pomocą analizy immunofluorescencyjnej żywych komórek kotransfekowanych plazmidem pmaxGFP.
Funkcja neutrofili
Wydzielono neutrofile (czystość 98% i żywotność) z heparynizowanej krwi przez sedymentację dekstranu, odwirowanie za pomocą gradientów histologicznych Ficoll i lizę erytrocytów. Wytwarzanie nadtlenków, wytwarzanie nadtlenku wodoru, analizę podjednostek NADPH-oksydazy i chemotaksję badano tak, jak opisano w sekcji Metody w dodatkowym dodatku.
Cytometrii przepływowej
Próbki krwi obwodowej otrzymane od pacjentów i zdrowych kontrolnych inkubowano z przeciwciałami anty-CD45 PerCP (Dako) i przeciwciałami anty-CD29 FITC (Serotec). Limfocyty, granulocyty i monocyty były bramkowane. Ekspresję obu markerów na powierzchni komórki mierzono za pomocą cytometrii przepływowej (Epics V, Coulter Electronics).
Studia u danio pręgowanego
Danio pręgowany (Danio rerio) utrzymywano zgodnie z zatwierdzonym protokołem Narodowego Instytutu Badań Genomu do badań na zwierzętach, zgodnie z Księgą Zonarafica.15 Morfoliny specyficzne dla genu zakupiono od Gene Tools i poddano mikroiniekcji do worka żółtkowego zarodków bydlęcych danio pręgowanego w stadium od do 4 komórek. Zarodki były szczepem Ekkwill (EK). Zarodki utrzymywano w 28 ° C w pożywce E3 zarodka15 i oceniano dla przeżycia 24 godziny po zapłodnieniu. Hybrydyzacja in situ na całej górze została przeprowadzona jak opisano wcześniej, 16 przy użyciu rybosób dla mpx.17. Barwienie Sudanem czarną B przeprowadzono jak opisano wcześniej18 (szczegóły w sekcji Metody w Dodatkowym dodatku).
Wyniki
Studia kliniczne
Rysunek 1. Rysunek 1. Ustalenia kliniczne
[przypisy: nzoz gliwice, aparat wunderera, skierowanie do poradni specjalistycznej wzór ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aparat wunderera nzoz gliwice skierowanie do poradni specjalistycznej wzór