Posts Tagged ‘salus śrem’

Badanie sluchu mowa potoczna

Tuesday, July 23rd, 2019

Badanie słuchu mową potoczną z odległości około ó do 7 m, szept zaś z odległości około 40 cm. W badaniu szeptem chorych z jednostronnymi zaburzeniami słuchu mamy większą pewność aniżeli w badaniu mową, że zbadaliśmy słuch ucha chorego. 3) Zjawisko rezonansu oraz pogłosu pomieszczenia, w którym odbywa się badanie występuje w stopniu mniejszym przy zastosowaniu szeptu. 4) W posługiwaniu się szeptem o wiele łatwiej utrzymać siłę głosu na jednym poziomie, ponieważ możemy regulować ilość powietrza przechodzącego przez szparę głosową w jednostce czasu, korzystając w przybliżeniu z pewnej stałej (około 500 cm) objętości powietrza zapasowego (tj. tej reszty powietrza, która pozostaje w płucach po zwykłym nieforsownym wydechu). …read more

Tablica ulozona dla polskiego alfabetu przez Abramowicza i Malowista

Tuesday, July 23rd, 2019

Tablica ułożona dla polskiego alfabetu przez Abramowicza i Malowista przedstawia rozmieszczenie głosek w trzech grupach. Dzisiaj wiadomo, że dane te są niezupełnie ścisłe, ale na razie lepszych dla języka polskiego nie opracowano. Według badań Stumpfa i Tendelenburga oraz FLetchela należy zaliczyć do I grupy m, n, p, b, r, t, d, do grupy II c, ć, cz, ś, s, sz, do grupy III dz, dź, dż, z; ż, Ź, (rz). Wzorując się na tablicach wyrazów próbnych Quixa, Abramowicz zaproponowali polskie tablice akumetryczne, których wyrazy składają się z głosek tych trzech grup. Tablice podają prawidłową największą odległość słuchu dla szeptu w poszczególnych grupach słów. …read more

Wymawiac nalezy po kilka wyrazów jednej grupy

Monday, July 22nd, 2019

W praktyce badania ostrości słuchu przeprowadza się używając powietrza zapasowego, co wymaga pewnej wprawy i poprzedniego ćwiczenia. Pokój do badania słuchu winien być umieszczony w spokojnej części gmachu i izolowany od hałasów zewnętrznych oraz winien być wolny od pogłosu, tzn. ściany jego nie mogą odbijać głosu jak to ma miejsce przy ścianach gładkich i twardych. Wyraz v próbne należy wymawiać szeptem zawsze ze stałą szybkością i równym natężeniem głosu. Wymawiać należy po kilka wyrazów jednej grupy. …read more

Nawet w niewaznych sytuacjach

Saturday, July 13th, 2019

Nawet w nieważnych sytuacjach. Wiem, co sam przeżywałem, gdy w szkole na przerwach tworzyły się drużyny do gry w dwa ognie lub siatkówkę, a ja byłem tylko kibicem. Pamiętam rozpacz, gdy nie zaproszono mnie na urządzany przez jednego z kolegów wieczorek. I dotąd odczuwam pewną przykrość, gdy coś koło mnie się dzieje bez mojego udziału. Poza cierpieniem życie obok ludzkich gromad, a nie w nich, nie z nimi, powoduje niechęć albo i nienawiść. …read more

Długotrwałe upośledzenie poznawcze po krytycznej chorobie AD 4

Monday, July 8th, 2019

Wykluczenie takich pacjentów mogło wpłynąć na nasze wyniki, więc użyliśmy wielu imputacji, aby przypisać wartości do brakujących czynników ryzyka i wyników w modelowaniu regresji. Jednak nie przypisaliśmy danych dla pacjentów, którzy nie mieli danych dotyczących wyników poznawczych (np. Z powodu śmierci lub wycofania się z badania). Użyliśmy pojedynczego imputacji dla brakujących ocen stanu delirium i śpiączki. …read more

Chirurgia a terapia fizyczna dla łzy łąkotki i choroby zwyrodnieniowej stawów

Sunday, July 7th, 2019

Czy artroskopowa częściowa meniskektomia u pacjentów z objawami ze łzami łąkotkowymi i z powodu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego daje lepsze wyniki funkcjonalne niż leczenie nieoperacyjne, jest niepewna. Metody
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie z udziałem pacjentów z objawami w wieku 45 lat lub starszych z łzami łąkotek i dowodami łagodnej do umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawów w obrazowaniu. Losowo przydzielono 351 pacjentów do operacji i pooperacyjnej fizjoterapii lub standardowego schematu fizykoterapii (z możliwością przejścia na zabieg chirurgiczny według uznania pacjenta i chirurga). Pacjentów oceniano po 6 i 12 miesiącach. …read more

Długotrwałe upośledzenie poznawcze po krytycznej chorobie AD 6

Sunday, July 7th, 2019

Pacjenci, którzy mieli na przykład 49 lat lub młodsi, mieli średnią medianową ocenę ogólną na poziomie 78 i 80 po 3 i 12 miesiącach (rysunek i tabela S3 w dodatkowym dodatku). Ponadto wyniki globalnego poznania były niskie, niezależnie od obciążenia współistniejącymi warunkami (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Nawet wśród pacjentów w wieku 49 lat lub młodszych, u których nie występowały współistniejące warunki wyjściowe, 34% miało wyniki globalnej oceny poznawczej w 12-miesięcznej obserwacji, która była współmierna do umiarkowanego urazowego uszkodzenia mózgu, a około 20% miało wyniki podobne do tych dla pacjentów z łagodną chorobą Alzheimera. …read more

Zarządzanie niepewnością – wykorzystanie mocy planowania scenariuszy cd

Thursday, July 4th, 2019

Celem nie jest opracowanie właściwego scenariusza, ale opisanie szeregu opowieści ilustrujących, jak może rozwinąć się przyszłość. Główną zaletą tego podejścia jest jego elastyczność w dostosowywaniu opisów wyników do okoliczności każdego pacjenta; ale konstrukcja scenariusza zależy od punktu widzenia klinicysty. Chociaż istnieją pewne dowody na to, że zmienność wśród scenariuszy generowanych przez lekarza jest niewielka5, nie jest jasne, jak ważna jest różnica dla pacjentów. Lekarze mogą intuicyjnie odkrywać scenariusze, a niektórzy twierdzą, że już to robią. Ta dostrzeżona łatwość i entuzjazm są błogosławieństwem i przekleństwem. …read more

Zamknięcie otworu patentowego Ovale kontra terapia medyczna po udarach kryptogennych AD 7

Thursday, July 4th, 2019

Wielkość nawrotowych udarów niedokrwiennych różniła się pomiędzy grupami leczenia, z umiarkowanymi, dużymi lub masywnymi zawałami występującymi u 69% pacjentów (9 z 13 pacjentów) w grupie leczonej farmakologicznie, w porównaniu z 14% pacjentów (1 z 7) w grupie zamknięcia (P = 0,06). Dodatkowe punkty końcowe
Po 6 miesiącach, 72,7% pacjentów w grupie zamkowej spełniało kryteria całkowitego zamknięcia otworu nosowego owalu, a 93,5% spełniało kryteria skutecznego zamknięcia. W analizie czasu do wystąpienia kohorty, która miała być leczona, złożony punkt końcowy nawracającego objawowego, niekrytycznego udaru niedokrwiennego lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych występował rzadziej w grupie zamykającej niż w grupie leczenia medycznego (współczynnik ryzyka, 0,17; % CI, 0,02 do 1,47, P = 0,07). Nie było istotnej różnicy między obiema grupami pod względem częstości przejściowego ataku niedokrwiennego (współczynnik ryzyka, 0,89, 95% CI, 0,31 do 2,54, P = 0,83). …read more

Niwelowanie podziału dzielenia się danymi – obserwowanie diabła w szczegółach, a nie w innym obozie cd

Wednesday, July 3rd, 2019

Zestawy danych z prób klinicznych mogą być jednak wystarczająco złożone, aby usprawnić wymianę danych wymagały obszernych danych wejściowych generatorów danych. W idealnej sytuacji społeczność osób przygotowujących się do zawodów stworzy jednolite standardy, a dane będą gromadzone zgodnie z tymi standardami. Większym ryzykiem może być społeczność badaczy klinicznych. Zakłada się, że udostępnianie danych przyczyni się do poprawy stanu zdrowia publicznego, ale czy korzyści dla społeczeństwa będą miały gwałtowne spadki liczby i rozmiarów badań klinicznych. Chociaż bardziej otwarta nauka może przynieść jeszcze niewyobrażalne innowacje, nieplanowane i retrospektywne analizy wtórne mogą jedynie generować, a nie testować hipotezy. …read more